Lokatie
WOII vliegveld Maldegem
Interne nummering
Mal 28
Type structuur
Gebouw voor officieren en vliegend personeel
Toegankelijkheid
Niet meer van toepassing. Allicht rond 2002 gesloopt.
Routebeschrijving om deze structuur te vinden:
Oude kaarten van toepassing voor deze structuur
 • Kaart: Oude RAF kaart daterend van 13/02/1945 (dus reeds na de bevrijding) van het vliegveld van Maldegem - Erfgoednota IOED Meetjesland.

Detail op deze kaart waarbij deze structuur terug te vinden is:

Het gebouw hier besproken kan op deze schets teruggevonden worden als de structuur links van de grote boogloods bovenaan in de omgekeerde U-vorm.

Oud Kadasterplan 1946 - Archief Maldegem

Een zeer identiek beeld in die periode voor dat gedeelte van het vliegveld. Je ziet dezelfde structuren duidelijk liggen met meer kloppende locatie onderling.

Luchtfoto Google Earth waarbij op basis van een summiere kaart van het Belgische leger uit 1947 werd gepoogd het vliegveld te begrenzen op een actuele luchtfoto.

Het lichtblauwe gedeelte van de start- en landingsbanen waren verhard in beton. Het gele gedeelte was allicht wel verhard maar zeker niet volledig met beton of asfalt.

De centraal door het rood omlijnde terrein is Krommewege. Waar deze onderaan aansluit met de rode rand, loopt schuin naar linksonder de wegel Lindestraat. Deze structuur boven de donkergroene grens die je kan zien lopen zuidelijk van de terreinen van De Bree Solutions.

Luchtfoto's horende bij deze structuur:

Oude luchtfoto vliegveld tijdens Duitse bezetting

Dit is een luchtfoto van het vliegveld tijdens de Duitse bezetting. Hierop zijn door Geert Beelaert een aantal hier gesitueerde structuren nog aanwezig iets verduidelijkt. De booghangar (Mal 01) is in dit geval te zoeken onder het zwarte pijltje. Daarbij zijn nog aangeduid, een grote buisvormige schuilstructuur (Mal 27). Meer westelijk is ook een schietstand omcirkeld. Deze moet echter die U-vorm op het plan zijn geweest en die lag zeker iets zuidelijker. Mogelijks zie je hem hier toch liggen als een dunne U-vorm in het bleke veld zuidelijker van de zuidelijke weg onder de uitstulping. Zuidelijk van Krommeweg in het rood omboord, een nog altijd betaande hoeve (Mal 26) met daarbij een gebouw in ruïne (Mal 18). Nog een 3e gelijkaardige hoeve (Mal 28) staat nog altijd hier zichtbaar links van de grote Booghangar (Mal 01). Deze 3 gebouwen werden origineel gebruikt als logementen voor de officieren en het vliegend personeel van het vliegveld. (Originele luchtfoto: Collectie Geert Beelaert)

Luchtfoto 1971 www.geopunt.be

Ruime oude luchtfoto uit 1971 van de zone waar deze structuur stond. Het mag duidelijk zijn dat het vliegveld toen nog veel intacter aanwezig was. De landingsbaan was wel lang verdwenen maar voor de rest waren hier vooral nog open velden en beperkte bebouwde zones en landerijen.

Deze foto is niet te sterk ingezoomd en je ziet duidelijk herkenbaar de weg Krommewege vertrekkend vanaf de toenmalige Aalterbaan. Van de huidige express-weg was toen ook nog geen sprake.

Luchtfoto 1971 www.geopunt.be

Dit is meer ingezoomd op dezelfdel locatie. Wat u hier ziet komt zo goed als overeen met de oude luchtfoto van tijdens de bezetting. Wel zie je hier nog de merkwaardige kronkel in Krommewege die ook duidelijk op de oude luchtfoto zichtbaar is. In deze boog bevond zich op de rechter kant ook de vermelde booghangar (Mal 01)

 

Detail luchtfoto 1971 www.geopunt.be

Nog meer ingezoomd krijg je het beeld hiernaast. In de rechter helft zie nog restanten van de boogloods zijn funderingen (Mal 01). Meer zuidelijk zie je nog een wegel die heden de zuidrand zou vormen van het domein van de firma De Bree Solutions. Iets zuidelijk daarvan ligt een nog altijd bestaande hoeve, tevens origineel Officierengebouw van tijdens WOII (Mal 26). Heden is dit bereikbaar met een lange dreef vanaf de Lindestraat. Links langs deze oprijbaan, ligt een ruïne van enkel nog 3 gevels (Mal 18). Interessant is wel dat je hier de huidige ruïne (Mal 18) wel al een structuur ziet zonder dak maar met nog zijn 4 gevels.

Linksboven, naast waar ooit de grote boogloods (Mal 01) stond, zie je horizontaal een op dat moment nog vrij intact 3e officierengebouw (Mal 28). Op latere foto's zie je dit gebouw opgedeeld worden in 2 verschillende hoeve-achtige gebouwen . Deze kwamen later op de terreinen van De Bree Solutions te liggen waar ze rond 2002 werden gesloopt. Ze zijn in elk geval niet meer te zien op luchtfoto's vanaf 2009.

Naar de linker onderhoek zie je Abstellbox De Bree (Mal 03). Het gebouw (Mal 25) staat iets noordwestelijker nog net op de foto en was een vrij identiek gebouw met de eerder gemelde officierengebouwen maar diende als werkplaats en berging voor materiaal van de vliegleiding.

Luchtfoto zelfde locatie Google Earth - situatie 1990

De luchtfoto toont dan nog altijd een vrij identiek beeld, voor het eerst in kleur. Voor deze structuur valt er echter toch iets merkwaardigs te zien. Het originele gebouw nog zichtbaar op de lucthfoto van 1971, is blijkbaar opgedeeld in 2 gebouwen. Het moet wel degelijk een opdeling zijn van het originele gebouw omdat bv zeer goed het aan de rechter bovenhoek uitstekende dak, behouden bleef.

Luchtfoto zelfde locatie Google Earth - situatie 2009

Op hetzelfde luchtbeeld anno 2009 zie je reeds een sterk uitgebouwde site van De Bree Solutions en deze structuur die blijkbaar eerder was opgedeeld in 2 structuren, is ondertussen eveneens gesloopt en verdwenen voor de huidige burelen en garagegebouwen van deze firma.

Actuele Ruime Luchtfoto Google Earth - situatie 2023

Je ziet nog altijd dat er hier een knik in Krommewege zit maar deze nog identiek zetten met toen, wordt moeilijk. Een van de weinige nog bestaande referenties, is de hoeve met lange toegangsdreef bereikbaar vanaf de Lindestraat (Mal 26). Deze oprijlaan zie je nog volledig alsook de hoeve zelf. De ruïne van de hier besproken structuur geraakt steeds meer overgroeid en verdwijnt daardoor op de luchtfoto's uit het zicht.

Localisatie van de structuur bij de site
 • Het betrof een grotere manschappenstructuur westelijk van de boogloods langs Krommewege.

Functie van de structuur

 • Deze structuur was 1 van ooit 3 dergelijke structuren, gebouwd op het vliegveld van Maldegem.
 • De functie was deze van de verblijfplaats van op het vliegveld verblijvende officieren en vliegend personeel.
 • Voor deze officieren fungeerde het ook indien gewenst als keuken en restaurant al verkozen deze ook vaak de locale horeca op Maldegem zelf.
Beschrijving van de structuur
 • Ondanks dat dit de nog bestaande structuur is van de ooit 3 gelijkaardige structuren op dit vliegveld, werd het gebouw wel door de jaren vrij zwaar aangepast.
 • Tussen 1971 en 1990 werd het alvast zwaar verbouwd en opgedeeld in 2 kleinere hoevegebouwen. Als je deze op oudere foto's ziet, zeggen deze nog zeer weinig van het origineel uitzicht van het officierengebouw die het ooit was.
 • Het betrof origineel een gebouw met in hoofdzaak bebouwing in 1 niveau.
 • Wel had het gebouw een zadeldak en was er dus zeker ook origineel een zolder onder het dak aanwezig.
 • Opvallend was ook in dit geval dat er aan de noordoostelijke kant, een overstekend stuk dak te zien was.
 • Allicht waren er dan ook onder het dak nog bijkomende slaapplaatsen te zoeken.
 • Gezien er weinig gekend is over dit gebouw, kan er ook weinig gemeld worden over hoe ramen en deuren in het gebouw waren voorzien. Allicht had het gebouw net zoals de 2 gelijkaardige structuren (Mal 26) en (Mal 18) een aantal gelijkaardige grote ramen en mogelijks een aantal kleinere raampjes.
 • De bovenkanten van de deuren zaten door de band een heel stuk lager dan de bovenkanten van de ramen.
 • Ook zal de bakstenen buitengevel stevig gezet en vrij dik geweest zijn. De wanden waren 2.5 steens dik (50 cm)
 • Bij deze structuren was er afgaande op de structuur (Mal 18) geen sprake van het gebruik van bakstenen caissons maar is alles in volle baksteen opgetrokken.
 • Boven ramen en deuren (maar niet aan buitenzijde), zie je zware betonnen linteau's.
 • De gevelzijdes zie je deze betonnen balken niet en heeft men mooie gemetste baksteenafwerkingen en dorpels.
 • Het gebouw is zeker door de jaren en door verschillende verbouwingen gewijzigd ten opzichte van het originele concept.
 • Hoe de binnenzijde werd aangepast bij de verbouwingen die de structuur kende tot 2 verschillende gebouwen, is onbekend.

Bouwplannen horende bij deze structuur:

 • Voorlopig niet gekend.
Actuele toestand van deze structuur:
Anekdotes, leuke weetjes en verhalen direct koppelbaar aan deze structuur:
 • Voorlopig geen gekend.

Oudere Foto's van deze structuur:

Tijdens WOII bezetting - Collectie Geert Beelaert

Overzichtsfoto van het vliegveld met centraal de grote boogloods op Krommewege (Mal 01) (Foto: Collectie Geert Beelaert)

Hier werd gepoogd bijkomend wat de structuren aan te duiden die op de foto te zien zijn. In dit geval van rechts naar links zie je eerst een van de officierengebouwen die heden zou dienen gesitueerd te worden op de terrein van De Bree Solutions (Mal 28). Daarnaast zie je de eigenlijke boogloods. Nog meer naar links krijg je dan achtereenvolgens de hoeve die nog te vinden is op het uiteinde van de lange dreef vertrekkend van de Lindestraat (Mal 26). Daarnaast zie je nog het gebouw dat heden als ruïne terug te vinden is (Mal 18) . (Foto: Collectie Geert Beelaert)

Foto van allicht rond 2002 - Collectie Peter Taghon

Deze foto toont op de voorgrond achter 2 koeien de in het weiland achter waar ooit Boogloods (Mal 01) stond, een toen eveneens nog aanwezige schuilstructuur (Mal 27). Op de achtergrond zie je 2 hoevegebouwen. Deze vormden allicht ooit samen het hier ooit aanwezige gebouw voor Officieren en Vliegend personeel (Mal 28) zoals ooit aanwezig op de huidige site van De Bree Solutions. Voorlopig zijn er geen echt goede foto's van het originele gebouw voor deze ombouwing in mijn bezit. Ook deze 2 structuren werden tussen 2002 en 2009 gesloopt zodat ook die restanten op het vliegveld verdwenen zijn.

Google Streetview 2023

Actueel zicht op de hoofdgebouwen van De Bree Solutions waar dit gebouw ooit moet gestaan hebben.

Specifieke bijkomende interessante bronnen:

 • Geert Beelaert voor de zoektocht naar de exacte locaties.
 • Frank Raeman Osi Msm voor details over de functie van het gebouw.