Lokatie
WOII vliegveld Maldegem
Interne nummering
Mal 35
Type structuur

Cluster 5 structuren nabij Hoek Vliegplein - Krommewege, inclusief een bunker.

Toegankelijkheid
Alle structuren zijn heden gesloopt.
Routebeschrijving om deze structuren te vinden:
 • Dit is een cluster van 5 structuren gegroepeerd rond huidig kruispunt Krommewege - Vliegplein
 • Er zijn op luchtfoto 5 structuren te zien op deze cluster. De 1e 3 structuren staan ongeveer in een horizontale lijn.
  • Mal 35-1: Een onbekend type structuur, niet zo goed zichtbaar op luchtfoto's.
  • Mal 35-2: Een onbekende kleinere structuur iets oostelijker van structuur Mal 35-2
  • Mal 35-3: Een betonnen bunker, nog iets oostelijker.
 • De overige 2 zijn dan zuidoostelijk aflopend richting kruispunt te zien op luchtfoto.
  • Zuidoostelijk van deze bunker zie je een 4e structuur:
  • Mal 35-4: Een onbekende structuur met gevelzijdes parallel met weg Vliegplein
  • Nog eens zuidoostelijker een 5e structuur:
  • Mal 35-5: Een veel kleiner structuur, niet zover van de weg Vliegplein verwijderd.
Oude kaarten van toepassing voor deze structuur
 • Kaart: Oude RAF kaart daterend van 13/02/1945 (dus reeds na de bevrijding) van het vliegveld van Maldegem - Erfgoednota IOED Meetjesland.

Detail op deze kaart waarbij deze structuur terug te vinden is:

De hier besproken structuren zijn op dit origineel RAF plan te zien zuidelijk van de landings- en opstijgpiste. Je kan ze zien als een cluster van kleinere structuren rechts op dit detailplan zuidelijk van een splitsing van kleine wegeltjes.

Meer zuidelijk zie je een grote donker iets tegen Krommege. Dit was een waterreservoir.

Tegen Krommewege zie je dan nog een 2 tal kleinere onbekende structuren. De 2 wegels die u onderaan rechts ziet samenkomen zijn namelijk de huidige wegen Kallestraat en Blekkersgat.

Oud Kadasterplan 1946 - Archief Maldegem

De situatie hiernaast is gedeeltelijk vergelijkbaar. Opnieuw zijn er dus wel wat kleinere verschillen tussen waar men bepaalde details tekent ten opzichte van plan van de RAF uit 1945.

Op deze schets zou de bunker dus opnieuw het kleinere rechthoekje moeten zijn tussen 3 structuurtjes (allicht ook munitienissen) noordelijk van datzelfde waterreservoir. Hier staan zelfs meer dan 5 structuren op maar deze zijn dan zelfs op de als basis gebruikte luchtfoto van 1971 al verdwenen.

Luchtfoto Google Earth waarbij op basis van een summiere kaart van het Belgische leger uit 1947 werd gepoogd het vliegveld te begrenzen op een actuele luchtfoto.

Het lichtblauwe gedeelte van de start- en landingsbanen waren verhard in beton. Het gele gedeelte was allicht wel verhard maar zeker niet volledig met beton of asfalt.

De hier gesitueerde structuren zullen te zoeken zijn tegen de rode buitenrand rechtsonder waar je opnieuw duidelijk de samenloop van Kallestraat en Blekkersgat ziet.

Luchtfoto's horende bij deze structuur:

Oude luchtfoto vliegveld tijdens Duitse bezetting

De donkerdere plek juist tegen de noordkant van Krommewege is opnieuw het waterreservoir. Noordelijk ervan zit een bebost strookje. Daar zit de bunker middenin.

Rond deze cluster stond zeker lichter FLAK-geschut (allicht 20 mm) opgesteld.

(Originele luchtfoto: Collectie Geert Beelaert)

Luchtfoto 1971 www.geopunt.be

Ditzelfde kruispuntje anno 1971. Het waterreservoir was opnieuw gedempt. De 5 hierbij (beperkt) besproken structuren zijn hierop allen nog te zien.

Luchtfoto 1971 www.geopunt.be

Nog iets meer ingezoomd op deze locatie. De wegel op de oude luchtfoto moet op de rechter kant gelopen hebben van de bleke kouter komende van Krommewege. Op die manier kom je bij de meest noordoostelijke structuur uit als de bunker (Mal 35-3)

Op deze foto uit 1971 zie je nog 5 structuren staan:

 • Mal 35-1: structuur niet zo goed zichtbaar, deels onder de grond uitgewerkt
 • Mal 35-2: kleinere structuur rechtover rand bleke veld
 • Mal 35-3: De bunker waar de fiche in basis was rond opgebouwd
 • Mal 35-4: Onbekende structuur, ongeveer qua gevels parallel met weg Vliegplein
 • Mal 35-5: Heel klein structuurtje nog korter tegen de weg.

Luchtfoto 1990 www.geopunt.be

Met 20 jaar er tussen, is de zone toch al zwaar gewijzigd.

Toch zie je op de foto nog 3 van de 5 structuurtjes hierboven te zien, nog altijd liggen. Het kleinste structuurtje (Mal 35-5) rechts is reeds verdwenen. De volgende structuur (Mal 35-4) is nog te zien voor een loods van een huidig garagebedrijf. Aan de andere zijde van deze loods zie je nog altijd mooi (let op de schuinte) (Mal 35-3) de betonnen bunker, staan. Deze ligt voor een hangar van het bouwbedrijf Depickere. Het volgende structuurtje nog meer naar links (Mal 35-2) is allicht dan ook reeds verdwenen. De structuur (Mal 35-1) die dan op de oude luchtfoto 1971 nog amper te zien was, is blijkbaar nu meer naar links duidelijk als structuur te zien in een open stuk terrein (boven bruin terrein). Allicht is die structuur op dat moment meer blootgezet terwijl hij voorheen altijd onder grond verborgen zat.

Luchtfoto 2009 www.geopunt.be

Ondertussen is ook de structuur voor de woning zuidelijk van de loods van het huidige garagebedrijf (Mal 35-4) verdwenen net zoals de hier besproken bunker op de terreinen van bouwbedrijf Depickere (Mal 35-3). Enkel de structuur die voorheen onder een berm grond stak (Mal 35-1) en op de luchtfoto van 1990 opnieuw beter te zien was, staat daar nog altijd op een betonplein.

Luchtfoto 2023 Google Earth

Helaas blijkt de laatste restant noordelijk van ondertussen het bleke grote industriële gebouw op een 3 hoekig betonnen pleintje (Mal 35-1), ondertussen ook verdwenen. Gans deze cluster is dus ook definitief gesloopt heden ten dage..

Localisatie van de structuur bij de site
 • Het betreft een cluster van gebouwen met allicht als hoofdstructuur een aanwezig betonnen bunker, zuidoostelijk van het vliegveld.

Functie van de structuur

 • In dit geval is het zeer moeilijk de functies van de verschillende gebouwen te gaan meedelen. Er is amper geweten wat daar aan gebouwen stond buiten dat er 1 betonnen bunker bijstond.
 • De bunker was een bomvrije structuur langs de zuidoostkant van de landings- en opstijgpiste.
 • In die structuur mocht je beschouwd worden als veilig te zitten bij een bombardement op de infrastructuur van het vliegveld.
Beschrijving van de structuren (voor zover er info van gekend is)
 • Mal 35-1 : Onbekende, allicht schuilstructuur
  • De structuur zat origineel grotendeels verstoken onder het maaiveld.
  • Het zal dus zeker de bedoeling geweest zijn hem vanuit de lucht zoveel mogelijk aan het zicht te onttrekken.
 • Mal 35-2 : Allicht structuur voor luchtafweer of het plaatsen van een schijnwerper
  • De structuur op zich was zeker kleiner dan de bunker Mal 35-3
  • Persoonlijk zou ik eerder denken in de vorm van bv een structuur voor opstelling van luchtafweergeschut zoals er ook wel te vinden zijn langs de Ringbaan.
  • De structuur had in het betonnen dak een opening zodat de lucht vrij zichtbaar was.
  • Mogelijks dus om in de structuur luchtafweer of een schijnwerper te kunnen plaatsen.
  • In dat geval zou het een variant kunnen zijn van structuren zoals Mal 08, Mal 09, Mal 10, Mal 11 en Mal 12
 • Mal 35-3 : Betonnen bunker
  • Zie door de details de al bestaande omschrijvingen van (Mal 30) en (Mal 32) die gelijkaardige bunkers zullen geweest zijn..
 • Mal 35-4 : Onbekende structuur
  • De structuur is qua grootte allicht ongeveer even groot dan de bunker Mal 35-3
 • Mal 35-5 : Onbekend kleine structuur
  • Kleinste structuur van de cluster.
  • Allicht een kleine munitienis.

Bouwplannen horende bij deze structuren:

 • Gezien amper geweten is hoe de structuren er uitzagen, zijn er zeker geen plannen van gekend.
 • Enkel van de bunker Mal 35-3 kan vermoed worden dat hij identiek zal zijn geweest met de reeds op de site van het vliegveld van Maldegem andere gekende bunkers zoals (Mal 30) en (Mal 32) .
Actuele toestand van deze structuren:
 • Niet meer van toepassing.
 • Alle gemelde structuren zijn heden zeker gesloopt en verdwenen.
 • In 1971 waren op deze cluster dus nog 5 structuren zichtbaar, het waren er zelfs allicht ooit een 7-tal.
 • Rond 1980 werden allicht Mal 35-2 en Mal 35-5 reeds gesloopt.
 • Rond 2004 was ook zeker de bunker Mal 35-3 reeds gesloopt (was reeds gesloopt toen de bouwfirma Depickere ooit de terreinen kocht)
 • Rond 2009 was ook zeker Mal 35-4 reeds gesloopt.
 • Rond 2018 is allicht ook de laatste nog aanwezige structuur Mal 35-1 op deze cluster gesloopt.
Anekdotes, leuke weetjes en verhalen direct koppelbaar aan deze structuur:
 • Voorlopig is er amper iets geweten van deze bunker.
 • Enkel via Aimé Geirland kregen we de uitleg dat de bunker zeker een 3 tal meter boven het maaiveld uitstak.
 • Gezien de bunker origineel ingewerkt zat in het talud, geraakte men er allicht ook nog vrij vlot van tot op het dak.
 • Er lag jarenlang een gigantisch groot bot op het dak, allicht van een rund. Het moet daar zeker jaren op dat dak van die bunker gelegen hebben.
 • Mogelijks was het een bot van een dier dat ooit in de weides werd getroffen bij het bombardement en daar op die manier jaren was blijven liggen.

Oudere Foto's van deze structuur - voorlopig geen gekend.:

Google Streetview 2023

Voor de woning van dit garagebedrijf stond alvast ook ooit de structuur Mal 35-4 die in 2009 reeds gesloopt was.

De bunker Mal 35-3 moet centraal op het betonplein van de bouwfirma Depickere gestaan hebben. Deze moet zijn gesloopt rond 2004.

Specifieke bijkomende interessante bronnen:

 • Geert Beelaert voor de luchtfoto waar alvast de bunker nog op terug te vinden viel.
 • Bijkomende info verkregen via
  • Aimé Geirland over deze verdwenen gebouwen
  • Mike Depickere (van het bouwbedrijf waar Mal 35-3 de bunker, ooit stond)
  • Kurt Baute met beperkte info over het uitzicht van bepaalde verdwenen structuren