as5
 
Bunkernummer
As5
Oud Bunkernummer
CA3
Lokatie
Astene
Toegankelijkheid
Bunker is volledig vrij
Aantal kamers
2 achteraan verbonden kamers en een sas
Aantal schietgaten
2
Type geschut
2 x MI
Bijhorende vuurrichting
West - Noordwesten
Origineel kadastraal perceel waarop de bunker werd gebouwd:
 • Astene, Sectie C, kadastraal perceel 164d (deels).
Meer details over de originele eigenaars en de aktes behorende bij deze bunker:
 • Voor de bouw van de bunker werd een stuk onteigend van 2 are 19 ca groot, nabij de noordwestelijke hoek van het perceel C164d. Let op het onteingende perceeltje liep dus niet tot tegen de huidige Achterstraat. Het sloot aan nabij de noordwestelijke hoek van het perceel bij de westelijke grens van het perceel C164d dat in totaal 94 are 80 ca groot is.
 • Om het onteigende perceel voor de bunker ten allen tijde te kunnen bereiken, was er een strook voorzien van 2 meter breed vanaf de Achterstraat tegen de westelijke perceelsgrens van amper 5.45 meter lang.
 • Om de bouw van de bunker mogelijk te maken werd voor een periode van 8 maanden vanaf het ogenblik dat de werken officieel zullen starten, een strook voorzien met een breedte van 5 meter tot aan het te bebouwen perceel. In dit geval is dat gebeurd door de eerder vermelde strook van 2 meter nog eens 3 meter breder te maken in oostelijke richting.
 • Gezien zowel de onteigening als de erfdienstbaarheden allen verliepen over hetzelfde perceel C164d, was er ook maar sprake van 1 akte. Dit perceel was eigendom van Mevr de Burggravin Emma - Marie - Ghislaine de Spoelberch, zelf woonachtig in het kasteel van Schaltin (nabij Namen). Zij was uiteindelijk toen nog eigenaar van vooral de westelijke kant van het schiereiland gevormd tussen de huidige N43 (Dorpsstraat) en de Leie die daar met een kronkel wegloopt van de steenweg.
 • Het originele perceel C164d werd op dat moment gehuurd door een plaatselijke landbouwer uit Astene, Mr Joseph Vanden Abeele.
 • Deze burggravin zal bijkomend nog opduiken in de aktes voor nog een gans aantal andere bunkers. Merkwaardig genoeg zijn er hiervoor in dit geval allen aparte aktes opgesteld. In de meeste andere dergelijke gevallen werd er 1 grotere akte opgesteld voor meerdere bunkers samen maar dit is dus in dit geval niet gebeurd.
 • Zo werden er nog aktes opgesteld aan haar gericht voor de bunkers As2, As4, As8 en D1
 • Deze akte werd verleden op 3 april 1935 voor de prijs van 1600 BEF.
 • Daarnaast bevatte de akte een clausule zodat de eigenaar nog jaarlijks een intrest van 5% ontving op dit verkoopbedrag, wat neerkwam op een jaarlijkse intrest van 80 BEF.
 • Erfdienstbaarheden, zowel de permanente om de bunker ten allen tijde te kunnen bereiken, als de tijdelijke die standaard werden in de aktes voorzien met een termijn van 8 maanden voor de bouw van de bunker mogelijk te maken, gingen net zoals het uitkeren van toegekende intresten pas in voege, van zodra de eigenlijke werken voor de bouw van de bunker werden aangevat, ongeacht de tijdsperiode die op die manier verstreek tussen aankoop van de gronden en de eigenlijke bouw van de bunker zelf.
 • Zuiver ter info. Op het kasteel van Schaltin zijn tijdens de Duitse bezetting van WOII Joodse kinderen verborgen en op die manier het leven gered door niet naar de concentratiekampen te zijn gestuurd. Toch op die manier via deze weg respect voor deze familie.
Huidige kadastrale perceelnummers van deze bunker:
 • Het perceel C164d bestaat heden niet meer.
 • Het perceel werd in het verleden al zwaar opgedeeld en verkaveld.
 • Heden staat de bunker zelf nog altijd op het kadaster als perceel C164y. Dit is wat ik bestempel de bunker op zijn betonnen grenzen. Dit ligt nog altijd op een nog niet bebouwd restperceel C164p.
 • Het feit dat de indexen ondertussen al zijn gewijzigd van de letter "d" tot en met "y" voor het perceeltje met de bunker, wijst er toch op dat het originele perceel ondertussen al heel wat opdelingen onderging.
 • De bunker stond in 1961 alvast niet meer te koop en was toen reeds teruggekocht van de staat door zijn allicht huidige eigenaars.

Detail van de erfdienstbaarheden zoals in de onteigeningsakte terug te vinden

Deze ruime schets geeft een mooi beeld van het terrein toen. Het ganse perceel 164d is nog veel groter en loopt letterlijk tot aan het kruispunt van huidige Achterstraat met de Pontstraat. Je ziet de bunker liggen nabij de toenmalige noordwestelijke bovenhoek van het perceel, kortbij de Achterstraat.

Er is ook nog totaal geen sprake van enige bebouwing. Er blijken enkel al huizen te staan tegen de huidige steenweg.

Detail van de erfdienstbaarheden zoals in de onteigeningsakte terug te vinden

Op dit detail zie je goed dat het voor de bunker onteigende perceel niet aansloot met de Achterstraat maar er nog een 5 tal meter van verwijderd was. De erfdienstbaarheden liepen tegen de westelijke grens van het perceel vanaf de Achterstraat tot het onteigende perceeltje.

Detail van de erfdienstbaarheden zoals in de onteigeningsakte terug te vinden

Op deze ruime kadasterschets zie je de situatie anno 2020. Het perceel C164p is een van de weinige nog niet bebouwde percelen in dit ondertussen zo goed als volledig volgebouwde schiereiland tussen steenweg en Leie.

De bunker ligt bij de noordwestelijke hoek van het originele perceel C164d. Dit is ondertussen al meermaals opgedeeld geweest voor verdere verkavelingen. Zo liep het originele perceel C164d tot tegen de Pontstraat.

In 2021 rezen er opnieuw plannen op dit perceel C164d nogmaals op te delen en te herverkavelen. Hierbij zou ook de bunker bijkomend dienen te verdwijnen. Deze slopingsaanvraag, en daarbij dus ook de ganse verkaveling werden geweigerd door de Provincie Oost-Vlaanderen in een beroepsprocedure.

Detail van de erfdienstbaarheden zoals in de onteigeningsakte terug te vinden

Op deze detailschets uit 2020 zie dat de bunker op zijn betonnen grenzen een apart kadasternummer C164y kreeg. Wat nog restte van het (voorlopig) niet verder verkavelde perceel C164d is heden perceel C164p.

Huidige luchtfoto anno 2020

Men ziet de bunker duidelijk nog liggen in de linkerbovenhoek van het huidige nog onbebouwde perceel.

Routebeschrijving om deze bunker te vinden:
 • De bunker ligt op een klein stukje weide tussen ondertussen allen bebouwde terreinen aan de zuidkant van de Achterstraat. Dit is op de linker kant van de Achterstraat, komende van de Pontstraat.
 • De bunker is vrij goed te bekijken vanaf de straatkant.
 • Het eigenlijk bunkertje ligt dus wel volledig op privéterrein en kan alleen van dichterbij bezichtigd worden mits toestemming van de eigenaar. Respecteer de privacy aub.
Localisatie van de bunker op de bunkerlinie:
 • De bunker staat in de voorlinie van steunpunt Astene, tussen As2 (335 m) en As6 (140 m).
 • Hij was zelf in hoek opgesteld met zowel As2 als As4 zodat ze allen samen een groter en kruisend vuurbereik hadden op deze westelijke sector van steunpunt Astene aan de Leie.
 • De bunker As2 nam volledig de zone onder vuur tussen Leie en de onverharde wegel (huidige Krommestraat) komende vanaf de steenweg.
 • De bunker As4 waarmee hij in hoek was opgesteld vuurde in zuid zuidwestelijke richting op dezelfde huidige Krommestraat.
 • De bunker As5 nam dan zelfs in noordwestelijke richting de Snoekstraat en de Baarsstraat onder vuur.
 • Deze bunker As5 kreeg ook nog eens dekking van de 2e commandobunker op de steunlijn As8 die specifiek als vuursector het kruispunt van Pontstraat met Achterstaat en Oudestraat had.
 • Vergeet niet dat bij de bouw van de linie, gans deze sector zo goed als open velden waren.
 • Deze bunkers moesten dus letterlijk een oversteek van de Leie onmogelijk maken in deze zone.

Oude luchtfoto anno 1971

Op deze oude luchtfoto (niet zo scherp) uit 1971 zie je de bunker As5 met enige moeite nog liggen. Hij sluit aan bij een zeer donkere zone door bomen op een toen nog zo goed als onbebouwde zone aan de zuidkant van de Achterstraat.

Actuele luchtfoto anno 2020

Op deze luchtfoto van Google Earth zie je letterlijk 3 locaties van bunkers die onderling gekoppeld opgesteld waren. Helaas is er eentje van verdwenen en een tweede nog zeer moeilijk te vinden omdat hij verdoken zit onder een berm grond.

As5 zie je duidelijk liggen op het nog niet bebouwde perceeltje rechtsonder de foto. As2 stond in het kleine driehoekige grasveldje naar de bovenzijde van de foto. As4 is zeer moeilijk te vinden op deze foto op een klein rechthoekig graspleintje op het uiteinde van de Baarsstraat (weg rechts van de omgeploegde kouter op deze foto) op het uiteinde (rechts).

Structuur van het bunkertje:
 • Twee achteraan verbonden kamers.
 • Elke kamer voorzien voor het opstellen van een mitrailleur.
Welke type wapens waren in de bunker opstelbaar:
 • Naast de standaard voorziene opstelling voor Maximmitrailleurs was deze bunker ook voorzien voor de opstelling van Hotchkiss- en Coltmitrailleurs.

Omschrijving van het gecamoufleerde bunkertje:

 • De hoeken zijn afgewerkt met baksteen en het geheel is gecementeerd geweest met het motief van bakstenen.
 • Al het houtwerk was standaard uitgevoerd in Noors rood dennenhout tenzij anders vermeld.
 • Voor de beide schietgaten gecamoufleerd als valse ramen, bevonden zich luiken, openend in 2 richtingen, elk 0.50m x 1.40m (BxH), in gegalvaniseerd plaatijzer met daarop houten raamprofielen gekleefd.
 • Daarnaast bezat de bunker nog een vals raam op de linker zijkant en nog eens twee valse ramen op de achterkant van de bunker. Deze waren identiek uitgewerkt op gefixeerde gegalvaniseerde platen van 1.00m x 1.40m groot.
 • Het bunkertje had een zadeldakje opgetrokken in hout en de dakbedekking bestond uit rode Boomse dakpannen.
 • Om het bunkertje te betreden was het toegangssas voorzien van enkele in beton gegoten treden. Beneden in dit sas was een sterfputje voorzien.
 • Bij de bunkers met mitrailleurkamer(s) was de toegang tot de eigenlijke gevechtsruimtes van de bunker gescheiden van het sas door middel van een gepantserde metalen deur van 0.86m x 1.82m (BxH) met zonneblinden, omlijsting en luikje voor toegangsverdediging.
 • De eigenlijke toegang bij de inkom was op zijn beurt afgesloten met een metalen traliehekje van 0.90m x 1.82m
 • In elke mitrailleurkamer was daarnaast standaard aanwezig:
  • 3.50 meter etagères met leggers in inlandse eik.
  • Een inlands eiken plankje van 0.32m x 0.12m x 0.06m met ijzeren steunen voor de plaatsing van een kogelpers.
  • 6 zware geschilderde hanghaken voor ophangen materialen in de kamers
  • Een verzinkte hanghaak aan het plafond voor ophangen olielamp (in vredestijd)
  • 1 chardome en chardomeplaat voor de standaard opstelling van een Maximmitrailleur
 • Ventillatiegaten waren aan de buitenzijde aan de bovenzijde afgesloten met een koperen geperforeerde afdekplaat om ingooien van projectielen naar binnen onmogelijk te maken.
 • De originele haag links van de bunker moest ten allen tijde behouden blijven.
 • De bunker had het uitzicht van een kleine woning in een vrij open terrein.

Terreinschets horende bij deze bunker. Ook hier was het perceeltje onteigend voor de bunker zeker niet apart omheind. Enkel aan de westelijke zijde stond een haag die zoveel mogelijk diende bewaard te blijven en indien nodig hersteld diende te worden. Er zullen wel grenspaaltjes gestaan hebben op de overige hoeken om het terrein wel degelijk officieel te begrenzen.

Origineel grondplan van deze bunker.
as5
Doorsnede AB bij bovenstaand grondplan. Deze is genomen doorheen het rechter schietgat en loopt dwars door het toegangssas. De kijkrichting is naar het oreillon toe nog zichtbaar op de schets rechts.
Doorsnede CD bij hetzelfde grondplan toont een dwarsdoorsnede achteraan het sas en kijkt voor de rest op de achterzijde van de bunker. Je ziet hierbij ook een van de valse ramen op de achterzijde van de bunker.
Actuele toestand van deze bunker:
 • De bunker staat al altijd voor zover ik hem weet staan op een kleine weide tussen de huizen van de Achterstraat te Astene.
 • Er zijn foto's van te vinden waarbij er een paard op de weide loopt maar eveneens worden er vaak op schapen op terug gevonden. Er is daarom allicht ook een stukje stal tegen het achtersas aangebouwd. Wel is de toegang van de bunker zelf te beperkt om de dieren ook effectief deze bunker te laten gebruiken. Er ligt hoogstens wat materiaal voor de dieren in gestockeerd door de eigenaar.
 • De bunker was de enige keer dat ik hem in detail bezocht aan de binnenzijde niet echt de meest opgeruimde bunker ooit al bezocht. Sowieso zijn bunkers bij koeien of paardenstallen meestal al heel stoffig om te betreden. Dit maakt ze namelijk interessant voor insecten. Dit in combinatie met rommelige binnenzijdes maakt ze niet altijd even leuk om hem aan de binnenzijde te bezoeken.
 • Anderzijds betreft het heden een zeer fraaie en unieke bunker voor zijn uitwendig uitzicht.
 • Het is zeker een bunker waar iets van te maken valt als een soort van monumentje.
 • Het is trouwens op dit moment ook de enige bunker van Steunpunt Astene die nog vlot te bekijken is vanaf de weg. De bunker As4 zit namelijk vrij schandalig verborgen onder een berm grond. De bunker As8 bestaat nog in zeer goede staat maar zit ingebouwd in een woning langs de Oudestraat.
Draagt de bunker nog sporen van de meidagen 40:
 • Er zijn geen directe sporen van strijd. Dit valt ook niet echt te verwachten op dit gedeelte van de bunkerlinie dat eigenlijk ook nooit echte strijd heeft gekend en amper bezet is geweest.
Anekdotes, leuke weetjes en verhalen direct koppelbaar aan dit bunkertje:
 • Deze voor zijn camouflage nog zeer intacte bunker werd sinds april 2020 jammer genoeg het thema van een nieuwe slopingspolemiek op grondgebied Deinze (Astene). Toen kwam de eigenaar van het perceel op het ongelukkige idee dit perceel inclusief de bunker te verkavelen. Hiervoor stond zoals altijd de bunker die er ondertussen 85 jaar stond, er teveel.
 • Laat dit serieus vloeken met de mentaliteit van de originele eigenaar waarvan de huidige eigenaar het perceel ooit kocht. Deze mens liep steeds hoog op met de bunker die op zijn grond stond. Nogmaals moet dus blijken dat "geld" altijd de voorkeur blijft krijgen in die gevallen op "principes" en "erfgoed".
 • Betreurenswaardig was in deze polemiek zeker dat de stad Deinze wel degelijk de eigenaar in 2020 nog groen licht gaf om deze bunker te slopen.
 • Om dit te helpen verhinderen, werd onder andere met medeweten van deze website een protestactie opgezet om op die manier ook zeker de directe buren te alarmeren en aan te zetten tot protest tegen deze aangekondigde nieuwe sloop.
 • Om het protest wat steun te geven werd onder andere gevraagd te mailen naar het toenmalige college van Burgemeester en Schepen van Erfgoed. Deze ontvingen op deze wijze een kleine 180 mails met de vraag deze bunker alsnog te behouden.
 • Degoutant bij dergelijk protest tegenwoordig is dat dit ook al niet meer gratis kan. Als je wilt protest aantekenen, kost u dat reeds meteen €100 wat meteen dus al een serieus afschrikeffect geeft naar de kleine man die toch misschien minder betrokken is, en dus misschien tegen zijn goesting, op die manier laat begaan.
 • Uiteindelijk werd het ingediend protest van website www.bunkergordel.be als "niet direct betrokken en benadeelde partij" geseponeerd en niet ontvankelijk verklaard. Dit had dus niets met de gebruikte argumentatie te zien maar gewoon met het feit dat ik verondersteld werd als webmaster geen direct nadeel te hebben aan de desbetreffende sloop. Idealisme is dus niet meer geldig in deze tijden.
 • Gelukkige werd het protest en de argumentatie die door mijzelf was gebruikt via de website publiek gezet zodat ook anderen deze argumenten mee konden benutten, wat zeker door een 2 tal andere partijen in het protest is gedaan. Mocht u interesse hebben om in gelijkaardig protest elders, degelijke argumentatie te vinden, hier alvast het protest die toen werd ingediend, uitgaande van de website.
 • Ook het protest op zich werd via deze link op de website van kortbij gevolgd.
 • Bij deze werd dan ook begin 2022 aangetoond dat protest wel degelijk kan lonen en in beroep door de Provincie Oost-Vlaanderen de sloopvergunning die eerder werd toegekend door de stad Deinze, in beroep teniet gedaan.
 • De eigenaar van het respectievelijke perceel heeft daarbij afgezien van het ganse concept dat op dat moment was voorzien om het perceel te herverkavelen in combinatie met de te slopen bunker.
 • Sindsdien staat de bunker nog altijd op een niet verkavelde weide langs de Achterstraat.
 • Kort volgend op dit dispuut verklaarde de stad Deinze zich ook akkoord in de toekomst geen slopingen meer toe te laten van nog resterende bunkers van Bruggenhoofd Gent op hun grondgebied.
Kostprijsschatting van het toenmalige bunkertje:
 • Op basis van de hoeveelheden toegepast binnen de bouwproject A en B voor gelijkaardige bunkertjes, gecombineerd met de toegepaste basisprijzen zoals in het bestek van bouwproject C terug te vinden, werd een eerste benaderende prijs bepaald voor elk van de bunkertjes. Deze detailprijzen werden daarna herrekent via de regel van 3 op basis van de werkelijke projectprijs zoals terug te vinden in het bestek en de totaalprijs zoals zelf op basis van de gemaakte veronderstellingen, bekomen. Op die wijze moet dit bunkertje ongeveer 57.665,58 Bef gekost hebben.
 • Als men hier nog eens een aantal zaken gaat bijtellen die niet dienden ingecalculeerd te worden door de bouwfirma's maar rechtstreeks werden aangeschaft door de militaire overheid zoals bv chardomes, koepels, ventillatoren,... moet de totale kostprijs ongeveer op 58.165,58 Bef hebben gelegen.
 • Ter info: 1 BEF in 1934 komt ongeveer overeenkomt met een bedrag van 74 BEF (1.84€) in 2013, een "factor 74" dus.
Interessante links voor deze bunker op het internet

Foto's van de bunker

Eerste oudere foto's van dit bunkertje anno 1990 - 1995 - Collectie Guido De Jong (Simon Stevin Stichting)

Zicht op het bunkertje anno 1995. Het bunkertje staat al zolang ik het weet staan op een van de weinig niet bebouwde percelen op dit schiereiland tussen de steenweg en de Leie. In 1995 kon je het nog zien staan als bunkertje op een schapenweide. De bunker was toen trouwens nog maar zeer beperkt geopend en toen allicht zelfs nog niet betreedbaar aan de binnenzijde. (Foto: Collectie G. De Jong - Simon Stevin Stichting)

Vooraanzicht uit dezelfde periode. Toen was er ook achteraan nog geen stal tegenaan gebouwd. (Foto: Collectie G. De Jong - Simon Stevin Stichting)

Eerste eigen prospectie in 2006
De wijze waarop de bunker anno 2006, en nu nog altijd kan teruggevonden worden. Op dat moment was de weide gebruikt als paardenweide. Tegen de achterzijde was een stal aangebouwd.

Vooraanzicht uit dezelfde periode. De linker bijgemetste en gecementeerde hoek komt hier al zwaar onder druk te staan door een wilde boom die is beginnen groeien tussen de eigenlijke bunker en het metselwerk. Dit duwt uiteindelijk het metselwerk open en stuk.

Detail van het linker schietgat en de opgemetste opengedrukte hoek van de bunker.

Zicht naar de binnenzijde door het linker schietgat. De bunker werd toen nog namelijk niet aan de binnenzijde bezocht. De paardenstal is namelijk aangebouwd tegen het toegangssas van de bunker en je moet dus door de stal om de bunker te kunnen betreden. Zoals je hier ziet was de binnenzijde toen gebruikt voor de opslag van stro voor het paard.

Detail van het rechter schietgat tegen het oreillon van de bunker. Dit oreillon diende te verhinderen dat vijandelijke projectielen uit niet gewenste richting de schietgaten zouden kunnen treffen.

Binnenzicht door dit rechter schietgat. De bunker oogt echter op de wijze opgeruimder dan hij in werkelijkheid is.

De baksteencementering op de rechter zijkant.

Enkele foto's van deze bunker door een professioneel fotograaf uit 2010
Dit zijn foto's uit de fotoprospectie gedaan voor het artikel dat ooit in het tijdschrift M&L (Monumenten en Landschappen) is verschenen in 2010. Dit artikel kan je trouwens nog altijd terugvinden op deze link. (Foto: Oswald Pauwels)

Op deze foto is te zien dat de uitgemetste hoek links het blijkbaar onder de druk van de boom heeft begeven en is opengebarsten. (Foto: Oswald Pauwels)

Eigen detailprospectie in 2011
Vooraanzicht.

Detail van de uit elkaar geduwde gemetste hoek. Er zijn regio's waar dit metselwerk letterlijk met bandijzer verbonden is met de betonnen bunker. Hier is dit blijkbaar niet het geval en staan baksteen en beton dus los van elkaar opgetrokken.

Bunkers worden zelden met betonnen hoeken opgetrokken omdat een treffer op zo een hoek het geheel in die hoek zou kunnen laten barsten. Het effect van een zware treffer op zo een afgeronde hoek is miniem.

Vooraanzicht met rechts het oreillon

Achterzijde met rechts de (illegaal) aangebouwde stal. In elk geval staat hij zo aangeduid op het huidige kadaster (gearceerd)

De aangebouwde stal vanaf de andere kant.

Blik op de aangebouwde stal. De toegang van de bunker zit achteraan deze stal.

Aan de binnenkant van de stal zie je ook nog de resten van nog een vals raam. Dit is echter in vrij slechte staat vergeleken met andere nog aanwezige valse ramen. Hier zit allicht ook het feit dat dit een stalruimte is, wel gedeeltelijk voor iets tussen.

Linker zijkant van de bunker met nog een vrij intact vals raam op de zijkant.

Detail van het valse raam.

Detail van de bunkertoegang achteraan in de aangebouwde stal. Je ziet duidelijk dat het deurgat zeker amper voor 2/3 te zien is. Dit betekent als je de bunker via deze wijze betreedt er binnen zeker nog een opstap zal zijn van een kleine halve meter.

Zicht dat men staande in de bunker heeft naar buiten toe. Je merkt dus duidelijk dat je in de bunker wel een stuk lager staat dan het maaiveld buiten.

Detail van het geknikte toegangssas. Ook deze bunker werd aan de binnenzijde grotendeels ontdaan van het aanwezige ijzerwerk in opdracht van de Duitse bezetter die ijzer nodig had voor zijn oorlogsindustrie. Je kijkt hier dus ook op de omlijsting van de verdwenen gepantserde deur die op de linie nog zelden terug te vinden is. Voorlopig heb ik maar weet van nog 3 aanwezige exemplaren.

Binnenzicht in de bunkerkamer aansluitend op dit sas. Dit is van buiten gezien het schietgat rechts naast het oreillon.

De bunker is dus zeker aan de binnenzijde niet zo opgeruimd dan dat je zou denken via de foto's door de schietgaten genomen in 2006.

Weet wel dat dit om op te ruimen veel erger oogt dan het uiteindelijk is.

Detail van het schietgat. Deze bunker was naast zijn standaard opstelbare Maximmitrailleurs ook bruikbaar voor Hotchkiss- en Coltmitrailleurs. Jammer genoeg ligt de rommel hoger dan de pootjes naast het schietgat.

De tussengang die beide mitrailleurkamers met elkaar verbindt. Hier werd blijkbaar af en toe stro opgeslagen voor het paard.

Wel maken aangebouwde paardestallen zeer stoffige binnenzijden en zijn de bunkers hierdoor vaak heel webberig en stofferig.

Wel is de bunker op zich, ondanks dat dit wordt beweerd nooit zelf als stal gebruikt. De dieren kunnen er namelijk ook niet vlot genoeg in wegens de toch wel vrij grote opstand aan het toegangssas om naar buiten te gaan (kleine halve meter)

Binnenzicht in de tweede mitrailleurkamer die qua rommel al heel wat minder is. je ziet hier nog 2 zeer intacte pootjes voor de opstelling van die Colt- en Hotchkissmitrailleurs. Ook de originele eikenhouten blokjes blijken nog in de pootjes aanwezig (niet zo courant meer te vinden).

De bedoeling van het kleine rechthoekige balkje tussen de twee pootjes is mij ook nog altijd niet gekend.

Op de rechter zijkant zie je dat ze zelfs de leggers van de etagères deels en zeer onvolledig hebben liggen afbranden bij de ontmanteling. Als je goed kijkt zie je nog zeer lichtjes tussen de 2 eerste afgezaagde pootjes nog het merkteken "R" staan dat dient gekoppeld te worden aan een merkteken dat werd voorzien om een maximmitrailleur perfect gecentreerd voor het schietgat te kunnen opstellen.

Protest tegen toegekende sloop in april 2020 - afgeweerd in beroep in februari 2022

Tot 21 Oktober 2020 hing aan het weiland met de bunker onderstaand bord. Jammer genoeg dient men vast te stellen dat zelfs directe buren ondanks dat zo een bordje wordt opgehangen, niet eens de moeite doen dit te lezen, laat staan hiertegen reageren, ook al zouden ze er eventueel zelf met hun eigen bouw zoals in dit geval, meer dan schade van kunnen ondervinden.

 
Vorige (As4)
Vorige (As4)
Volgende (As6)
Volgende (As6)