Duits militaire vliegveld uit WO II van Maldegem

Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Publieke WOII Schuilplaatsen Groot Gent

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Details van de legers:

Gesneuveldenlijsten:

Contact en onbeantwoorde vragen

Media-aandacht

Copyright

Links

Korte Geschiedenis van het Duitse Militaire WOII vliegveld van Maldegem

Lokatie waar dit vliegveld te vinden was / is.

Het vliegveld van Maldegem dient gesitueerd te worden zuidelijk van de oude steenweg van Brugge naar Eeklo (N9) en oostelijk van de steenweg van Aalter naar Maldegem (N49), alhoewel het ook nog enkele uitlopers kent, westelijk van deze laatste weg. Het gebied kan in grote lijnen wel teruggevonden worden als Maldegem - Industrieterrein Krommewege.

Het voorlopig oudste plan van dit vliegveld werd opgemaakt in opdracht van de RAF op 13 Februari 1945. Dit is dus al in de periode dat het vliegveld opnieuw bruikbaar was voor de geallieerde troepen maar zijn functie al vrij snel verloor. Laat dus duidelijk zijn dat er tot op heden geen degelijk Duits plan van gekend is.

Kaart: Oude RAF kaart daterend van 13/02/1945 (dus reeds na de bevrijding) van het vliegveld van Maldegem - Erfgoednota IOED Meetjesland.

Luchtfoto waarbij op dit plan herkenbare structuren en straten werden overgezet op een actueel Google Earth-beeld.

Ondanks dat deze kaart kort staat bij het vliegveld zoals het was op het einde van zijn officieel gebruik in 1945, is deze niet evident om over te zetten op een actuele luchtfoto. Dit allicht omdat kort na de oorlog al opnieuw vrij veel dat in de weg stond, of deels vernield was, werd afgebroken, wegenis heraangelegd en noem maar op. Vergeet ook net dat de hoofdweg Krommewege letterlijk werd onderbroken voor de startbaan. Hieronder wat ongeveer nog herkenbaar is op het plan hierboven en op een actuele luchtfoto. De rode lijntjes zijn wegen die er niet meer zijn maar waarvan in de velden wel nog de contouren te zien zijn. Ook is het zeker niet evident, zelfs met deze kaart nog bestaande structuren er te gaan op aanduiden. Qua onderlinge oriëntaties gaat ook deze kaart af en toe wel de mist in en structuren zoals bunkers en schuilstructuren staan er niet op vermeld.

Een tweede bestaande maar door mij toch beschouwd als een veel summierder kaart is deze opgesteld door het Belgische leger in 1947. Dit kaderde in een Belgische studie om na te gaan of het nog nuttig was naar de toekomst toe dit vliegveld eventueel opnieuw te gebruiken voor het Belgische leger met inbegrip van bepaalde nog aanwezige structuren.

Op het gebied van details is die kaart echter zeer zwak, omdat de locaties zeker weinig zeggend zijn zoals hier weergegeven. Men duidt wel op een aantal clusters maar wat men er dan mee bedoelt, blijft een gok. De aangeduide grenzen zijn wel interessant.

Schets van het vliegveld van Maldegem door het Belgisch leger in 1947 - Erfgoednota IOED Meetjesland - Onderaan foto Google Earth waarbij grenzen die ook zichtbaar zijn op deze schets werden toegevoegd om het terrein toen ingenomen door het vliegveld, wat te verduidelijken naar de huidige situatie.

Welke grenzen zijn op die manier nog duidelijk te herkennen:

 • Westelijk waren de grenswegen de Kleitkalseide, overgaand in de Aalterbaan. Er was toen nog geen sprake van de expressweg, de N44.
 • Onderaan herken je duidelijk een bosje dat toen ook al bestond en heden ongeveer de zuidoostelijke hoek vormt van het toenmalige vliegveld. Dit sluit aan bij de Jonge Jansdreef.
 • Toen was er ook een kruispunt op Eelvelde van Aalterbaan met Spreyestraat en Krommewege. Het vliegveld begon hier nabij de Oude Molenweg zodat ook de huidige Commanderie hier mee inbegrepen zat. De westgrens werd daar ongeveer gevormd door deze Oude Molenweg alhoewel er nog wel enkele structuren zijn die toch ook bij het vliegveld mogen gerekend worden en nog iets meer westwaarts liggen..
 • Daarna volgde de toenmalige grens van het vliegveld ongeveer de huidige Industrieweg (zeker niet perfect want deze zal nog niet als weg bestaan hebben) om dan gebogen noordoostelijk te gaan, richting Oude Gentweg. Een duidelijk herkenningspunt was het kruispunt van Oude Gentweg, Industrielaan en Vliegveld.
 • Het vliegveld liep dan schuin noordoostelijk in de richting van de Koning Leopoldlaan (N9). Dit zal ongeveer tot waar heden de nieuwe wegel Vlaskote gelegen is, zijn.
 • Dan liep het terrein van het vliegveld in een boogvorm aan de oostelijke kant verder waarbij het wel altijd wat afstand hield van Adegem dorp. Een goed herkenningspunt is de kruising heden gevormd door de Kallestraat en Ringbaan die opnieuw een grens van het vliegveld zal geweest zijn.
 • Waar de weg hier overging in Zandakkers, was een toegangsweg tot de kop van de startbaan die juist noordelijk moet gelegen hebben van een daar nu liggend speelpleintje.
 • De zuidkant van het vliegveld werd dan even gevormd door de huidige weg Krommewege, volgend op de Ringbaan. Waar Krommewege dan noordwestelijk afbuigt, liep de zuidgrens verder tussen Krommewege en Lindestraat.
 • Daarna liep het zuidelijk verder, de Jonkvrouwstraat snijdende om dan verder te lopen naar het eerder vermelde bosje tegen de Kleitkalseide, lopend tussen Lindestraat (zuidelijk) en Jonkvrouwstraat (toen nog geen doorlopende weg aan de noordkant)
 • Hoofdwegen die zeker werden afgesloten omdat ze deel gingen uitmaken van het eigenlijke vliegveld zullen geweest zijn Krommewege en Oude Gentweg.
 • De tweede westelijke kop van de start- en landingsbaan zal te zoeken geweest zijn zuidelijk van het huidige kruispunt van Krommewege met de expressweg. Hier zat toen blijkbaar nog een mogelijks onverharde heden niet meer bestaande wegel. Dit verklaart ook de aanwezigheid van de nog aanwezige dubbele loodsen juist in die hoek van het vliegveld.

Deze kaart en het bijhorende document van het Belgisch leger beschrijft wel beperkt een 4 tal clusters van structuren. Of het echt zinnig is deze te behandelen valt te betwijfelen omdat ze zeker niet stroken met de werkelijke clusters die terug te vinden waren op het vliegveld.

Op onderstaande ruime luchtfoto werden een bij het opstellen van deze prospectie allicht meer nuttige clusters aangeduid. Verderop vindt u elk van deze meer gedetailleerd terug per cluster.

De hierop weergegeven clusters zijn de volgende:

 • CL01 - Krommewege bij 1e grote boogloods
 • CL02 - Oude Gentweg - Vllegplein bij 2e grote boogloods
 • CL03 - kruising Krommewege - Industrielaan
 • CL04 - pilootgebouwen huidige Rootweg
 • CL05 - kruising Krommewege - Vliegplein
 • CL06 - Lindestraat (Kampelheuvel)
 • CL11 - Lichte FLAK Jonkvrouwdreef
 • CL07 - Lichte FLAK Pot en Zuidhoutstraat
 • CL08 - Lichte FLAK Oostkant vliegveld
 • CL09 - Lichte FLAK Noordkant vliegveld
 • CL10 - Zware FLAK Bremstraat

Hieronder elk van deze clusters meer in detail.

CL01 - Cluster van structuren nabij Krommewege nabij grote boogloods

Cluster 01 op oud RAF plan

Cluster 01 op oude kadasterkaart 1946

Cluster 01 op actuele luchtfoto Google Earth 2023

Geel: bestaat nog - Rood: verdwenen

CL02 - Cluster nabij Oude Gentweg en Vliegplein nabij 2e boogloods

Cluster 02 op oud RAF plan

Cluster 02 op oude kadasterkaart 1946

Cluster 02 op actuele luchtfoto Google Earth 2023

Geel: bestaat nog - Rood: verdwenen

CL03 - Cluster nabij kruising Krommewege en Industrielaan aan de controletoren

Cluster 03 op oud RAF plan

Cluster 03 op oude kadasterkaart 1946

Cluster 03 op actuele luchtfoto Google Earth 2023

Geel: bestaat nog - Rood: verdwenen - Blauw: twijfel

CL04 - Cluster pilootgebouwen nabij de Ringweg (Heden Rootweg)

is tevens een Cluster van Lichte FLAK (20 mm) noordoostkant vliegveld.

Cluster 04 op oud RAF plan

Cluster 04 op oude kadasterkaart 1946

Cluster 04 op actuele luchtfoto Google Earth 2023

Geel: bestaat nog - Rood: verdwenen

CL05 - Cluster Krommewege - Vliegplein

Cluster 05 op oud RAF plan

Cluster 05 op oude kadasterkaart 1946

Cluster 05 op actuele luchtfoto Google Earth 2023

Rood: verdwenen

CL06 - Cluster Lindestraat (Kampelheuvel)

Geel: bestaat nog - Rood: verdwenen

CL11 - Cluster Lichte FLAK (20 mm) Jonkvrouwdreef

Cluster 11 op oude kadasterkaart 1946

Merk op dat hier nog heel wat structuren lagen zuidelijk van de 2 nog gekende structuren.

Cluster 11 op actuele luchtfoto Google Earth 2023

Geel: nog bestaande structuren

CL07 - Cluster Lichte FLAK (20 mm) Pot en Zuidhoutstraat

Geel: bestaat nog

CL08 - Cluster Lichte FLAK (20 mm) oostkant vliegveld

Cluster 08 op oude kadasterkaart 1946

Cluster 08 op actuele luchtfoto Google Earth 2023

Rood: Verdwenen

CL09 - Cluster Lichte FLAK (20 mm) noordkant vliegveld

Rood: Verdwenen

CL10 - Cluster Zware FLAK 88 mm Bremstraat

Geel: bestaat nog - Rood: verdwenen

Gebruikte bronnen voor foto's en teksten:

 • Expertiseverslag "Preadvies vier bunkers Ringbaan 283-, 9991 Adegem - IOED Meetjesland - 28/06/2021