Lokatie
WOII vliegveld Maldegem
Interne nummering
Mal 26
Type structuur
Gebouw voor officieren en vliegend personeel
Toegankelijkheid
Is heden nog altijd bestaande privé-woning
Routebeschrijving om deze structuur te vinden:
 • Deze structuur is te zoeken op het uiteinde van een vrij lange toegangsdreef vertrekkend vanaf de Lindestraat.
 • Op de linker kant van deze dreef stond een identiek gebouw (Mal 18) dat heden is vergaan tot een ruïne.
Oude kaarten van toepassing voor deze structuur
 • Kaart: Oude RAF kaart daterend van 13/02/1945 (dus reeds na de bevrijding) van het vliegveld van Maldegem - Erfgoednota IOED Meetjesland.

Detail op deze kaart waarbij deze structuur terug te vinden is:

Het gebouw hier besproken kan op deze schets teruggevonden worden als de structuur tegen een donker getekend wegeltje dat de omgekeerde U-vorm hier nabij het huidige Krommewege kortsluit.

Oud Kadasterplan 1946 - Archief Maldegem

Een zeer identiek beeld in die periode voor dat gedeelte van het vliegveld. Je ziet dezelfde structuren duidelijk liggen met meer kloppende locatie onderling. De nog bestaande hoeve is ook hier in dit geval donker gearceerd weergegeven. Raar is dus dat de huidige ruïne (Mal 18) hier nog in het wit staat, wat wil zeggen dat dat gebouw nog intact was. De huidige woning achteraan is hier met ruitjes gearceerd weergegeven wat dan zou willen zeggen dat dat gebouw toen een ruïne was. Het was dus ooit omgekeerd.

Luchtfoto Google Earth waarbij op basis van een summiere kaart van het Belgische leger uit 1947 werd gepoogd het vliegveld te begrenzen op een actuele luchtfoto.

Het lichtblauwe gedeelte van de start- en landingsbanen waren verhard in beton. Het gele gedeelte was allicht wel verhard maar zeker niet volledig met beton of asfalt.

De centraal door het rood omlijnde terrein is Krommewege. Waar deze onderaan aansluit met de rode rand, loopt schuin naar linksonder de wegel Lindestraat. Deze structuur zal zo goed als op de rode onderrand gelegen hebben.

Luchtfoto's horende bij deze structuur:

Oude luchtfoto vliegveld tijdens Duitse bezetting

Dit is een luchtfoto van het vliegveld tijdens de Duitse bezetting. Hierop zijn door Geert Beelaert een aantal hier gesitueerde structuren nog aanwezig iets verduidelijkt. De booghangar (Mal 01) is in dit geval te zoeken onder het zwarte pijltje. Daarbij zijn nog aangeduid, een grote buisvormige schuilstructuur (Mal 27). Meer westelijk is ook een schietstand omcirkeld. Deze moet echter die U-vorm op het plan zijn geweest en die lag zeker iets zuidelijker. Mogelijks zie je hem hier toch liggen als een dunne U-vorm in het bleke veld zuidelijker van de zuidelijke weg onder de uitstulping. Zuidelijk van Krommeweg in het rood omboord, een nog altijd betaande hoeve (Mal 26) met daarbij een gebouw in ruïne (Mal 18). Nog een 3e gelijkaardige hoeve (Mal 28) staat nog altijd hier zichtbaar links van de grote Booghangar (Mal 01). Deze 3 gebouwen werden origineel gebruikt als logementen voor de officieren en het vliegend personeel van het vliegveld. (Originele luchtfoto: Collectie Geert Beelaert)

Luchtfoto 1971 www.geopunt.be

Ruime oude luchtfoto uit 1971 van de zone waar deze structuur stond. Het mag duidelijk zijn dat het vliegveld toen nog veel intacter aanwezig was. De landingsbaan was wel lang verdwenen maar voor de rest waren hier vooral nog open velden en beperkte bebouwde zones en landerijen.

Deze foto is niet te sterk ingezoomd en je ziet duidelijk herkenbaar de weg Krommewege vertrekkend vanaf de toenmalige Aalterbaan. Van de huidige express-weg was toen ook nog geen sprake.

Luchtfoto 1971 www.geopunt.be

Dit is meer ingezoomd op dezelfdel locatie. Wat u hier ziet komt zo goed als overeen met de oude luchtfoto van tijdens de bezetting. Wel zie je hier nog de merkwaardige kronkel in Krommewege die ook duidelijk op de oude luchtfoto zichtbaar is. In deze boog bevond zich op de rechter kant ook de vermelde booghangar (Mal 01)

 

Detail luchtfoto 1971 www.geopunt.be

Nog meer ingezoomd krijg je het beeld hiernaast. In de rechter helft zie nog restanten van de boogloods zijn funderingen (Mal 01). Meer zuidelijk zie je nog een wegel die heden de zuidrand zou vormen van het domein van de firma De Bree Solutions. Iets zuidelijk daarvan ligt een nog altijd bestaande hoeve, tevens origineel Officierengebouw van tijdens WOII (Mal 26). Heden is dit bereikbaar met een lange dreef vanaf de Lindestraat. Links langs deze oprijbaan, ligt een ruïne van enkel nog 3 gevels (Mal 18). Interessant is wel dat je hier de huidige ruïne (Mal 18) wel al een structuur ziet zonder dak maar met nog zijn 4 gevels.

Linksboven, naast waar ooit de grote boogloods (Mal 01) stond, zie je horizontaal een op dat moment nog vrij intact 3e officierengebouw (Mal 28). Op latere foto's zie je dit gebouw opgedeeld worden in 2 verschillende hoeve-achtige gebouwen . Deze kwamen later op de terreinen van De Bree Solutions te liggen waar ze rond 2002 werden gesloopt. Ze zijn in elk geval niet meer te zien op luchtfoto's vanaf 2009.

Naar de linker onderhoek zie je Abstellbox De Bree (Mal 03). Het gebouw (Mal 25) staat iets noordwestelijker nog net op de foto en was een vrij identiek gebouw met de eerder gemelde officierengebouwen maar diende als werkplaats en berging voor materiaal van de vliegleiding.

Luchtfoto zelfde locatie Google Earth - situatie 1990

De luchtfoto toont dan nog altijd een vrij identiek beeld, voor het eerst in kleur.

Luchtfoto zelfde locatie Google Earth - situatie 2009

Op hetzelfde luchtbeeld anno 2009 zie je reeds een sterk uitgebouwde site van De Bree Solutions en de hoevegebouwen links van waar ooit de grote booghal (Mal 01) stond, zijn reeds gesloopt voor de bouw van de huidige burelen en garages.

Actuele Ruime Luchtfoto Google Earth - situatie 2023

Je ziet nog altijd dat er hier een knik in Krommewege zit maar deze nog identiek zetten met toen, wordt moeilijk. Een van de weinige nog bestaande referenties, is de hoeve met lange toegangsdreef bereikbaar vanaf de Lindestraat (Mal 26). Deze oprijlaan zie je nog volledig alsook de hoeve zelf. De ruïne van de hier besproken structuur geraakt steeds meer overgroeid en verdwijnt daardoor op de luchtfoto's uit het zicht.

Localisatie van de structuur bij de site
 • Het betrof een grotere manschappenstructuur zuidelijk van de boogloods langs Krommewege.

Functie van de structuur

 • Deze structuur was 1 van ooit 3 dergelijke structuren, gebouwd op het vliegveld van Maldegem.
 • De functie was deze van de verblijfplaats van op het vliegveld verblijvende officieren en vliegend personeel.
 • Voor deze officieren fungeerde het ook indien gewenst als keuken en restaurant al verkozen deze ook vaak de locale horeca op Maldegem zelf.
Beschrijving van de structuur
 • Ondanks dat dit de nog bestaande structuur is van de ooit 3 gelijkaardige structuren op dit vliegveld, werd het gebouw wel door de jaren al aangepast. Toch is het nog vrij goed herkenbaar als je het probeert te vergelijken met de nog bestaande ruîne (Mal 18).
 • Dit gebouw was origineel, afwijkend met de 2 overige gelijkaardige structuren, volledig wit geverfd.
 • Het betreft een gebouw met in hoofdzaak bebouwing in 1 niveau.
 • Wel had het gebouw een zadeldak en was er dus zeker ook origineel een zolder onder het dak aanwezig.
 • Mogelijks waren daar dus onder het dak nog bijkomende slaapplaatsen te zoeken.
 • De kopgevel zichtbaar vanaf de Lindestraat, telde 2 ramen met tussen beiden een deur. Het verdiep telde dan 1 raam.
 • De lange geven richting Krommewege omvatte origineel 1 klein raampje, een deurgat en dan 6 grotere gelijkaardige ramen.
 • De 2e kopgevel was identiek met de eerste maar bevatte geen deurgat.
 • Details van de 2e lange gevel ontbreken tot op heden.
 • Je merkt toch wel een iets verfijndere afwerking van de structuur rondom de ramen en de dakranden.
 • Ook is de bakstenen buitengevel stevig gezet en vrij dik. De wanden zijn 2.5 steens dik (50 cm)
 • Voor zover te zien is er geen sprake van bakstenen caissons maar is alles in volle baksteen opgetrokken.
 • Boven ramen en deuren (maar niet aan buitenzijde), zie je zware betonnen linteau's.
 • De gevelzijdes zie je deze betonnen balken niet en heeft men mooie gemetste baksteenafwerkingen en dorpels.
 • Het gebouw is zeker door de jaren en door verschillende verbouwingen gewijzigd ten opzichte van het originele concept.
 • Hoe de binnenzijde werd aangepast bij de herbouw van ruîne tot woning is onbekend.

Bouwplannen horende bij deze structuur:

 • Voorlopig niet gekend.
Actuele toestand van deze structuur:
Anekdotes, leuke weetjes en verhalen direct koppelbaar aan deze structuur:
 • Voorlopig geen gekend.

Oudere Foto's van deze structuur:

Tijdens WOII bezetting - Collectie Geert Beelaert

Overzichtsfoto van het vliegveld met centraal de grote boogloods op Krommewege (Mal 01) (Foto: Collectie Geert Beelaert)

Hier werd gepoogd bijkomend wat de structuren aan te duiden die op de foto te zien zijn. In dit geval van rechts naar links zie je eerst een van de officierengebouwen die heden zou dienen gesitueerd te worden op de terrein van De Bree Solutions (Mal 28). Daarnaast zie je de eigenlijke boogloods. Nog meer naar links krijg je dan achtereenvolgens de hoeve die nog te vinden is op het uiteinde van de lange dreef vertrekkend van de Lindestraat (Mal 26). Daarnaast zie je nog het gebouw dat heden als ruïne terug te vinden is (Mal 18) . (Foto: Collectie Geert Beelaert)

Foto van allicht rond 1980 - Collectie F. Dumez

Deze foto met op de voorgrond de resten van de boogloods (Mal 01) toont ook op de achtergrond deze hoeve. Op de achtergrond links zie je de ruïne van een officierengebouw (Mal 18) en rechts dit gebouw, toen al een hoevetje op het uiteinde van de lange oprit vanaf de Lindestraat (Mal 26).

Foto van allicht rond 2007 - Collectie Tristan Cools

Deze foto toont, wel van veraf, het ganse gebouw links. je ziet een sterk gelijkend zicht met de structuur (Mal 18)

Het gebouw werd toen blijkbaar eens benaderd door de velden om de gevel te kunnen fotograferen.

Links zie je een stukje met een lager dak. Daar zie je 1 raam, een deurgat en dan 6 ramen op ongeveer gelijke afstanden..

De zichtbare kopgevel had onderaan 2 ramen en boven 1.

Het gebouw is zelfs aangepast tussen de oude zwart-wit foto en wat je hier ziet in 2007. Het lagere dak bestond blijkbaar rond 1980 nog niet en ook het kleinere raampje werd blijkbaar groter gemaakt..

Dit is dus de gevel die zichtbaar is vanaf de ruïne (Mal 18). Onderaan zie je opnieuw 2 ramen met daartussen een deur. Bovenaan 1 raam. Het deurgat onderaan is qua hoogte bovenaan zeker niet identiek met de hoogte van de ramen.

De volledig blinde gevel zoals bij (Mal 18) is hier dus blijkbaar niet (meer) aanwezig.

Foto van allicht rond 2007 - Collectie Tristan Cools

in 2020 zag je het gebouw op de achtergrond nog altijd vrij identiek staan. Zoals al gemeld, werd het toen alvast door mij niet bekeken als specifiek bij het vliegveld horende waardoor het ook niet in detail werd gefotografeerd.

Voorlopig ontbreek ik elke foto van de lange gevel hier op de foto links.

Specifieke bijkomende interessante bronnen:

 • Geert Beelaert en Aimé Geirland voor de zoektocht naar de exacte locaties.
 • Frank Raeman Osi Msm voor details over de functie van het gebouw.