Bunkernummer
As7
Oud Bunkernummer
CA6
Lokatie
Astene
Toegankelijkheid
Bunker is ingegraven. Dus niet meer van toepassing.
Aantal kamers
2 kamers achter elkaar en een sas
Aantal schietgaten
1
Type geschut
1 x AC
Bijhorende vuurrichting
Westen
Origineel kadastraal perceel waarop de bunker werd gebouwd:
 • Astene, Sectie B, kadastrale perceel 546a (deels)
Meer details over de originele eigenaars en de aktes behorende bij deze bunker:
 • Voor de bouw van de bunker werd een perceeltje onteigend van 74 ca in noordoostelijke hoek van een groter perceel landbouwgrond van in totaal 42 are 70 ca.
 • Omdat het perceel aansluit bij de steenweg is er geen sprake van erfdienstbaarheden.
 • Dit perceel was eigendom van Mr Geiraert Alphonse, landbouwer te Astene.
 • De akte werd voor akkoord getekend op 16 Januari 1935 voor de prijs van 7900 BEF.
 • Daarnaast bevatte de akte een clausule zodat de eigenaar nog jaarlijks een intrest van 5% ontving op dit verkoopbedrag, wat neerkwam op een jaarlijkse intrest van 395 BEF.
Huidige kadastrale perceelnummers van deze bunker:
 • Het toenmalige perceel B546a is blijkbaar door de tijd wel deels herverkaveld wat ook duidelijk is door de kadastrale index B546a die nu B546t werd. Het perceel is zeker gewijzigd waar ooit de bunker stond.
 • Er is totaal geen sprake meer van het ooit voor de bunker bijkomend onteigende perceeltje.
 • Ook werd dit ondertussen allicht reeds standaard staatsdomein bij verplaatsen rooilijnen door de jaren heen.
 • Op een officiële lijst van 12 mei 1961 stond deze bunker al niet meer vermeld wat er toch op duidt dat de bijhorende grond allicht toen al beschouwd werd als blijvend staatsdomein.

Het onteigende perceel en bijhorende erfdienstbaarheden bij deze bunker horende.

In dit geval opnieuw een zeer bleke kadastrale schets. Je ziet het onteigende perceeltje liggen juist zuidwestelijk van het kruispunt van Dorpstraat met Pontstraat.

Detail van dit onteigende perceeltje.

Detail van het huidige kadastrale plan anno 2023.

Het bunkertje moet ooit te zoeken geweest zijn waar je heden de fietspaden komende van Deinze ziet afbuigen naar rechts. Origineel zal hij nog bij het domein van Schoenen Torfs behoort hebben maar door de heraanleg van het kruispunt is hij allicht grotendeels op het openbaar domein komen te liggen (in de ondergrond).

Routebeschrijving om deze bunker te vinden:
 • De bunker lag op de rechter kant van de Dorpsstraat (grote steenweg), komende van Deinze, voor het kruispunt met de Pontstraat. Er staat heden ten dage een reclamebord voor Schoenen Torfs. Hij moet in de buurt van dat bord gestaan hebben, mogelijks nog iets meer achteruit op het huidige publiek domein ter hoogte van het fietspad.
Localisatie van de bunker op de bunkerlinie:
 • De bunker lag op de voorlinie van het steunpunt Astene tussen As6 (35 m) en As3 (175 m).
 • De bunker As6 was zelf in hoek opgesteld met deze bunker As7.
 • In feite vormden ze samen 1 bunker tegen directe doorbraak op de baan naar Gent.
 • As6 omvatte het schietgat met mitrailleur en een schijnwerper op de steenweg komende van Deinze.
 • As7 omvatte een vast opgesteld 47 mm kanon uitkijkend op dezezelfde steenweg komende uit dezelfde richting.

Oude luchtfoto anno 1971

Op deze oude luchtfoto (niet zo scherp) uit 1971 zie je allicht al geen van beide bunkers nog staan. Beiden zijn blijkbaar op dat moment reeds ingegraven om aan het zicht ontrokken te worden. As7 moet in noordoostelijke hoek van hier nog een volledig vrij perceeltje kouter gestaan hebben.

Detail luchtfoto anno 2023 (Google Earth)

Heden is er totaal geen sprake meer van de bunker As6 en de bunker As7. Het open veld van 1971 is heden het domein van Schoenen Torfs.

Zo kon de locatie anno 2006 nog worden teruggevonden. De bunker zou ingegraven moeten liggen tussen het reclamebord van Schoenen Torfs (mogelijks deels er onder) en de links ervan gelegen Pontstraat.

Detail van het bord met de ingegraven bunker.

Gelijkaardig zicht vanaf de overzijde van de Pontstraat.

Anno 2018 was het kruispunt al aangepast en moet de bunker onder het openbaar domein komen te liggen zijn gezien men hier de fietspaden heeft gelegd over het vroegere perkje voor het bord.

globaal zicht uit 2018. Bunker As7 moet voor het bord van schoenen Torfs gestaan hebben. Bunker As6 lag rechts op de huidige steenweg nabij het bushokje aan de overzijde.

Structuur van het bunkertje:
 • Twee kamers achter elkaar en een sas.
 • De kamer met het schietgat was uitgerust met een vast opgesteld 47mm kanon.
 • Het tweede, kleinere kamertje was voorzien van een manuele ventilator voor het verversen van de lucht in de kanonkamer.
 • Het sas van de bunker kwam uit in deze kleine kamer.
Welke type wapens waren in de bunker opstelbaar:
 • De bunker bevatte enkel de opstelling voor een vast opgesteld 47 mm anti-tankkanon.
 • Het was een unieke bunker op de linie.

Omschrijving van het gecamoufleerde bunkertje:

 • Net zoals bij de bunker As6 was plaatselijk de gracht overwelfd en omgeleid.
 • Tot huis nummer 14 dienden alle grote bomen die het schootsveld konden belemmeren, gerooid te worden.
 • Het bunkertje was volledig ommuurd met fabrieksbaksteen.
 • Doordat de baksteen camouflage niet letterlijk de betonstructuur volgde maar het geheel een rechthoekig uitzicht gaf, zat het schietgat vooraan ook niet centraal.
 • De bunker zal zeker niet evident geweest zijn om te herkennen als een bunker, ook omdat hij geen oreillon had aan de voorkant.
 • Al het houtwerk was standaard uitgevoerd in Noors rood dennenhout tenzij anders vermeld.
 • Het is op het plannetje niet zo duidelijk hoe het schietgat zelf verborgen was. Het is getekend alsof het verborgen zat achter een metalen luik, mogelijks was dit in realiteit een raam- of een deurgat.
 • Op basis van het bestek zouden dit 2 houten luiken moeten geweest zijn, openend in 2 richtingen, van elk 0.50m x 1.40m (BxH). Aan de buitenzijde waren bijkomend houten raamprofielen gekleefd om nog explicieter het uitzicht van een raam te creëren.
 • De kanonkamer voor het vast opgesteld C47 kanon had deze kenmerken:
  • Een vast op rolwagen voor en achteruitschuifbaar vast opgesteld C47 kanon.
  • Een ventillatiegat waarlangs lucht naar binnen geduwd kon worden via de in het kleine kamertje daarachter aanwezige manuele ventillator. Op die manier konden giftige dampen via het schietgat naar buiten geperst worden.
  • Allicht had deze kamer ook een aantal meters etagères met leggers in eikenhout.
  • Een verzinkte hanghaak aan het plafond voor ophangen olielamp (in vredestijd)
  • Achteraan was de kanonkamer afgesloten met een metalen deur
 • Achter de kanonkamer zat een kleine ruimte waar een manuele ventillator was opgesteld.
  • Deze manuele ventillator diende om de kanonkamer bij gebruik in overdruk te kunnen zetten zodat giftige dampen van het vuren via het schietgat naar buiten zouden gedreven worden.
  • Het aanzuiggat voor de ventilator kwam uit in het uitwendige stuk van het toegangssas.
  • Voor het aanzuiggat van de manuele ventillator bevond zich een doorboord verzinkt plaatijzer diameter 650mm en 10mm dik om ingooien van ener welk object onmogelijk te maken.
 • Op de linker zijkant had de bunker nog 2 valse ramen. Hierop bevonden zich twee vaste valse ramen uitgewerkt in verzinkt plaatijzer met daarop houten raamprofielen gekleefd. Deze valse ramen waren 1.00m x 1.40m groot.
 • Het bunkertje had een vrij stijl zadeldak opgetrokken in hout met een dakbedekking uit rode fabriekspannen.
 • De kleine kamer met de manuele ventillator was afgescheiden van het geknikte toegangssas door middel van een gepantserde metalen deur van 0.86m x 1.82m (BxH) met zonneblinden, omlijsting en luikje voor toegangsverdediging.
 • De eigenlijke toegang bij de inkom was op zijn beurt afgesloten met een metalen traliehekje van 0.90m x 1.82m
 • In het toegangssas waren ook nog enkele in beton gegoten treden.
 • Beneden in dit sas was een sterfputje voorzien.
 • Het globale uitzicht was dit van een transformatorgebouwtje vrij kort tegen de Dorpsstraat.

Bouwplannen horende bij deze bunker

Op deze situatieschets zie je dat ook deze bunker beperkt uitstak op het toenmalig openbaar domein van de steenweg. Plaatselijk werd ook de aanwezige gracht volledig opgeleid zodat de bunker zelf bij het openbaar domein kwam te behoren.

Origineel grondplan van deze bunker, enig in zijn soort op de bunkerlijn. Aan de linker zijkant had hij nog twee valse ramen.

Het schietgat voor kanon zat mogelijks verborgen achter een vals deurgat (niet zo zeker te zeggen). het kleine kamertje achteraan bevatte een manuele ventillator die verse lucht in de kanonkamer kon persen om zo de giftige kanondampen buiten te persen.

Doordat het baksteenwerk ook de betonnen structuur niet letterlijk volgt, zat het schietgat vooraan ook niet echt centraal wat het uitzicht van deze bunker toch vrij sterk deed verschillen met vele andere bunkers op de lijn.

as7

Doorsnede AB bij bovenstaand grondplan. Rechts ziet u het schietgat voor het vast opgestelde 47mm kanon. In het algemeen zijn luiken aangeduid met "Vo3" "valse ramen". "Vo" zijn normaal de "valse deuren". Wel is hier getekend alsof het over een beperkt luikje gaat wat ik persoonlijk wat tegenstrijdig vind en minder waarschijnlijk. Het zal dus allicht wel degelijk een vals deurgat geweest zijn. Achteraan het toegangssas. Daarnaast lag nog een klein kamertje waar de manuele ventilator opgesteld stond. Zichtbaar op het grondplan is ook dat het ventillatorkamertje nog eens met een aparte deur was afgescheiden van de kanonkamer. Merk toch ook op hoe diep de originele funderingen zaten vooraan de bunker.

Het globale uitzicht was dit van een soort van transformatorhuisje.

Doorsnede CD bij bovenstaand grondplan geeft ons een duidelijk zicht hoe de bunker net langs de straat stond. Men heeft er trouwens het originele verloop van de gracht nog op getekend. Men ziet ook duidelijk het toegangssas (links) en de ventillatorkamer (rechts), van elkaar gescheiden waren door een zware gepantserde deur. Rechts staat de sokkel van de manuele ventillator.
Actuele toestand van deze bunker:
 • De bunker is ondergraven en steekt dus nog altijd in zijn geheel in de ondergrond.
 • Dit zou niet zoals bij de bunker As6 gebeurd zijn bij verbredingswerken aan de Dorpsstraat.
 • Allicht dateert het ondergraven van beiden reeds van voor 1970.
Draagt de bunker nog sporen van de meidagen 40:
 • Gezien zijn locatie op de linie is de kans dat hij sporen droeg van strijd, vrij klein.
Anekdotes, leuke weetjes en verhalen direct koppelbaar aan dit bunkertje:
 • Voorlopig amper tot geen info van deze lang uit het dorpsbeeld verdwenen unieke bunker gekend.
Kostprijsschatting van het toenmalige bunkertje:
 • Op basis van de hoeveelheden toegepast binnen de bouwproject A en B voor gelijkaardige bunkertjes, gecombineerd met de toegepaste basisprijzen zoals in het bestek van bouwproject C terug te vinden, werd een eerste benaderende prijs bepaald voor elk van de bunkertjes. Deze detailprijzen werden daarna herrekent via de regel van 3 op basis van de werkelijke projectprijs zoals terug te vinden in het bestek en de totaalprijs zoals zelf op basis van de gemaakte veronderstellingen, bekomen. Op die wijze moet dit bunkertje ongeveer 51.224,88 Bef gekost hebben.
 • Ter info: 1 BEF in 1934 komt ongeveer overeenkomt met een bedrag van 74 BEF (1.84€) in 2013, een "factor 74" dus.
Interessante links voor deze bunker op het internet

Foto's van deze bunker

 • Voorlopig ontbreekt nog elk fotografisch bewijs van deze bunker.