Bunkernummer
D3
Oud Bunkernummer
BE11
Lokatie
Eke
Toegankelijkheid

Niet meer van toepassing. Is ondergegraven

Aantal kamers

1 kamer en een sas

Aantal schietgaten
1
Type geschut
1 x MI
Bijhorende vuurrichting
Zuid - Zuidwesten

Korte beschrijving van de bunker

 • Uitwendige kenmerken.
 • Het bunkertje was origineel volledig ommuurd met baksteen.
 • Al het houtwerk was standaard uitgevoerd in Noors rood dennenhout tenzij anders vermeld.
 • Het schietgat zelf zat verborgen achter een houten camouflagedeur.
 • Toch zat volgens het bestek dit schietgat verborgen achter houten luiken, openend in 2 richtingen, elk 0.50m x 1,40m ( BxH). Op deze luiken waren bijkomend nog eens valse houten raamprofielen gekleefd om in dat geval het geheel nog meer het effect te geven van een echt raam.
 • De structuur had voor de rest geen valse ramen.
 • De dakstructuur was opgetrokken met hout en het zadeldak was bedekt met rode Boomse pannen.
 • Het toegangscomplex had enkele betonnen trappen en een sterfputje.
 • Bij de bunkers met mitrailleurkamer(s) was de toegang tot de eigenlijke gevechtsruimtes van de bunker gescheiden van het sas door middel van een gepantserde metalen deur van 0.86m x 1.82m (BxH) met zonneblinden, omlijsting en luikje voor toegangsverdediging.
 • De eigenlijke toegang bij de inkom was op zijn beurt afgesloten met een metalen traliehekje van 0.90m x 1.82m
 • In elke mitrailleurkamer was daarnaast standaard aanwezig:
  • 3.50 meter etagères met leggers in inlandse eik.
  • Een inlands eiken plankje van 0.32m x 0.12m x 0.06m met ijzeren steunen voor de plaatsing van een kogelpers.
  • 6 zware geschilderde hanghaken voor ophangen materialen in de kamers
  • Een verzinkte hanghaak aan het plafond voor ophangen olielamp (in vredestijd)
  • 1 chardome en chardomeplaat voor de standaard opstelling van een Maximmitrailleur
 • Ventillatiegaten waren aan de buitenzijde aan de bovenzijde afgesloten met een koperen geperforeerde afdekplaat om ingooien van projectielen naar binnen onmogelijk te maken.
 • De Stationsstraat was toen nog praktisch een dreef op de enkele huizen na die er toen reeds stonden. Zo stond er vlakbij de bunker ook een dergelijke boom die in elk geval diende bewaard te blijven.
 • In december 1934 zou er op project B nog een correctie volgen op heel wat van de bestaande plannen. Zo zal worden gevraagd het dakniveau met 30 cm te verlagen en de bunker op die wijze 30 cm dieper in de grond te steken. Hiervoor dienden bijkomend alle ventillatiedoorgangen en granaatwerpgaten gecorrigeerd te worden binnen het op te richten gebouw. Om dit nieuwe niveauverschil te corrigeren diende bijkomend in het sas de reeds voorziene betonnen trap uitgebreid te worden met 2 treden. Het geheel zou hierdoor iets langer uitgewerkt worden dan origineel voorzien.
 • Het globale uitzicht was dit van een onderstationnetje van de elektriciteit. Het werd omschreven als gecamoufleerd naar het model van een dergelijk gebouwtje van de "Centrale Electrique des Flandres".
 • Structuur.
 • De bunker bestond uit één mitrailleurkamer en een sas.
 • Het was een bunkertje zonder oreillon.
 • Opmerkingen.
 • Het was een bunkertje van de steunlinie achter het steunpunt Eke.
 • De dichtstbijgelegen bunkers waren C5 (890 m), D4 (380 m) en C6 (525 m).
 • De bunker lag ook vrij kort achter de laatste bunker van steunpunt Eke, namelijk E1 (265 m).
 • Het bunkertje had naast zijn standaard voorziene opstelling van een Maximmitrailleur nog de mogelijkheden voor de opstelling van een Hotchkiss- of Coltmitrailleur.
 • De vuurrichting van het bunkertje was praktisch loodrecht op de Stationsstraat.
 • Hij was solitair opgesteld.
 • Het terrein horende bij de onteigening voor de bunker zelf was deels gelegen op staatseigendom (deel uitmakend van openbare weg horende bij de Stationsstraat) en deels privaatterrein. Het private gedeelte was beperkt tot een stukje van amper 26 ca, horende bij het perceel Eke Sectie A kadastraal perceel 684a.
 • Gezien het onteigende perceel meteen aansloot bij de Stationsstraat, was er voor dit bunkertje geen sprake van enige permanente of tijdelijke erfdienstbaarheid.
 • Tot op de dag van vandaag is er voor deze onteigening op het kadaster geen akte terug te vinden. Het terrein was origineel eigendom van de adelijke familie De Kerckhove - d'Ansegem. Het feit dat er geen akte te vinden is, duidt er allicht op dat men tijdens de gebruikte periode waarin de onteigeningen plaatsvonden, niet tot een akkoord is kunnen komen. De onteigening zal uiteindelijk tot stand gekomen zijn via een gerechtelijk akkoord.
 • Hierdoor moet ik jullie natuurlijk alle verdere details en de toenmalige prijs voor deze niet volgens de klassieke wijze afgehandelde akte, schuldig blijven.
 • Na de onteigening kreeg het origineel onteigende perceel zo goed als zeker geen aparte index toegemeten.
 • Op actuele kadasterplannen is nog nauwelijks de situatie van toen herkenbaar. Enkel de hoofdpercelen zijn nog herkenbaar al zijn zelfs daar al heel wat kleine verschillen zichtbaar. Gezien de bunker is ingegraven, wordt hij ook niet meer apart weergegeven op huidige kadasterplannen. Het ooit onteigende perceel is dan ook allicht samengevoegd met het perceel dat nu nog kan teruggevonden worden als perceel 684e2.
 • Het bunkertje is reeds in de jaren 70 ondergraven en zo laten verdwijnen voor het mogelijk maken van een verkaveling. Het grotere perceel 684 was origineel eigendom van een dokter die woonde op het perceel 690u (rechts van 684). Het mag duidelijk zijn dat het bunkertje zeker in die jaren niet geliefd was en de verkaveling deels bezwaarde.
 • Zoals in deze buurt wel meermaals is gebeurd, werd het bunkertje ondergraven en het is op deze wijze in zijn geheel in de ondergrond verdwenen.
 • Het bunkertje zijn aandeel in het bouwproject B bedroeg origineel 36.590,24 Bef. Met inbegrip van wat gemeenschappelijke kosten zoals onder andere de niet individueel verdeelde beplantingen moet deze prijs allicht opgetrokken worden tot 36.715,24 Bef. Als men hier nog eens een aantal zaken gaat bijtellen die niet dienden ingecalculeerd te worden door de bouwfirma's maar rechtstreeks werden aangeschaft door de militaire overheid zoals bv chardomes, koepels, ventillatoren,... moet de totale kostprijs ongeveer op 36.865,24 Bef hebben gelegen.
 • Ter info: 1 BEF in 1934 komt ongeveer overeenkomt met een bedrag van 74 BEF (1.84€) in 2013, een "factor 74" dus.

Routebeschrijving om deze bunker te vinden

 • Het bunkertje lag langs de Stationstraat te Eke. Hij moet gelegen hebben waar heden huisnummer 73 zich bevindt. Hij stond waarschijnlijk ter hoogte van de achterbouw van dit gebouw.
Bijhorende foto's

De schets hiernaast is een voorstudie voor de bouw van deze bunker. Het mag meteen duidelijk zijn dat er nog nauwelijks bebouwing te bespeuren viel waar het bunkertje toen stond. De overkant van de de Stationsstraat was nog letterlijk een wijdse open vlakte van kouters. Er is nog totaal geen sprake van enige grotere wegen doorheen de velden waar heden de verkaveling van de Biesten te vinden is.

Voorstudie verdwenen bunker op Eke

Terreinschets horende bij dit eenkamers-mitrailleurbunkertje. De zuidkant van het perceel zal allicht ongeveer overeen gekomen hebben met de rand van de toenmalige Stationsstraat.

Rechtsonderaan (bijna in de hoek) de boom die werd beschreven als zeker te behouden als camouflage voor de bunker.

Grondplan van dit kleine mitrailleurbunkertje. Volgens dit grondplannetje had hij geen extra valse ramen en was het enige schietgat verborgen achter een nep-deur..

Doorsnede AB bij bovenstaand grondplan. Hier is men er toch in geslaagd een tegenstrijdige tekening toe te voegen want hier heeft men dan wel degelijk opnieuw het schietgat verstopt achter een luik en geen deur. Vo is op de plannen wel degelijk de indicatie van een valse deur.

Doorsnede CD bij bovenstaand grondplan. Ook deze doorsnede is zeer raar getekend. Ze is getekend door het sas en kijkt naar de achtermuur (niet naar de binnenkant van de bunker).

De schets hiernaast is een vrij ruime schets van hetzelfde terrein heden ten dage. Dit is ondertussen totaal verkaveld en nog nauwelijks te linken aan bovenstaande schets van bij de voorstudie.

Toch werden met enige moeite op dit kadasterplan van 2014, de randen van de grote percelen opnieuw getekend. Op die wijze moeten we vaststellen dat er slechts nog 1 woning is die toen reeds bestond en heden nog altijd bestaat (linksbovenaan).

Op die wijze kan ook de lokatie van het bunkertje vrij precies weergegeven worden. Wel is de stip ongeveer gezet waar hij allicht heden in de grond steekt (onder de woning). Hij stond allicht wel iets korter bij de openbare weg.

Dit is een meer ingezoomd detail van dezelfde kaart. De bunker stond op perceel 684e2. Dit is het derde perceel links van het grote perceel met het getekende zwembad. Dat perceel is trouwens het perceel van de dokter waar het grotere perceel 684 ooit eigendom van was voor het werd verkaveld.

Op deze luchtfoto van Google Earth anno 2014 werd zowel de lokatie van de ene nog herkenbare woning en de bunker (opnieuw iets te ver achteruit gelokaliseerd) getekend.

Vroeger en heden zijn hier nog nauwelijks met elkaar te linken.

Op onderstaande foto ziet u het bunkertje dat reeds in zijn collosale put is gevallen. U ziet duidelijk dat het bunkertje zijn toegangssas langs achteraan rechts zat en dat het een klassiek eenkamersbunkertje was, zonder oreillon. het bunkertje staat volgens deze foto wel verder van de straat verwijderd maar het is natuurlijk al eens serieus achteruitgeslagen doordat hij achteruit in zijn definitieve kuil is gesukkeld. (Foto Lieven Meysman)

ondergraving bunker D3 te Eke

Zicht op de achterkant van de bunker wiens lot hier wel degelijk beslecht is in zijn nadeel. Merk ook op hoeveel grondwater reeds in de diepe put naar bovenkomt ondanks de bronbemaling die rond de put is aangelegd. Het mag ook duidelijk zijn dat de bunker zeker op de kop niet zo diep onder het maaiveld steekt. Ook vormt hij in de ondergrond een soort brug waaronder nog een serieus niet opgevuld gat zal steken. (Foto Lieven Meysman)

ondergraving bunker D3 te Eke

Vooraanzicht op het bunkertje. Men ziet vrij duidelijk romdom het schietgat enkele gaten van houten blokken waarop ooit de camouflagedeur was bevestigd. Rechtsboven ziet men ook nog zeer beperkt wat restanten van de originele baksteencamouflage die toen reeds zo goed als volledig verdwenen was. (Foto Lieven Meysman)

vooraanzicht van de ondergraven bunker D3 te Eke

Op de foto hiernaast ziet u de lokatie waar de bunker vroeger ooit stond. Hij steekt onder de woning met huisnummer 73. Dit is de woning vooraan de foto. De eerste van de 3 aan elkaar gebouwde woningen. Hij moet heden praktisch centraal onder deze woning steken.

Dit is het zicht dat men heden heeft vanop de oprit van deze woning. U herkent aan de overzijde van de weg dezelfde woning als op één van de foto's met de ondergraving.

 
Vorige (D2)
Vorige (A14)
Volgende (D4)
Volgende (D4)